Charakter dziecka a jego podejście do świata

Każdy człowiek ma inny charakter i nader indywidualną osobowość - to fakt niepodważalny. Ogólnie wiadomo, że charakter to cechy przekazane w kodzie genetycznym, choć istnieje możliwość mniejszej lub większej weryfikacji poszczególnych cech charakteru, a co za tym idzie, dokonania jego swoistej korekty. Osobowość natomiast kształtuje się od najmłodszych lat, w wpływ na nią ma środowisko, w jakim przebywa człowiek. Charakter i osobowość człowieka to kwestie, którymi zajmuje się przede wszystkim psychologia, uwzględniając jednocześnie dodatkowe elementy, które wpływają na szeroko rozumiane życie człowieka, zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Analizując tę kwestię, warto zainteresować się wpływem środowiska na charakter dziecka. Ogólnie wiadomo, że młody człowiek to osoba elastyczna, podająca się wpływom innych osób, można wręcz stwierdzić, uzależniona psychicznie i emocjonalnie od dorosłych tudzież rówieśników o silniejszej osobowości. Z całą pewnością jest w tym stwierdzeniu sporo racji, a co ważniejsze, fakt ten pociąga za sobą pytanie, czy i w jaki sposób rzeczywistość wpływa na charakter i osobowość dziecka? W rzeczy samej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, tematem tym od wielu lat zajmuje się psychologia, jednakże niemal każdego dnia pojawiają się nowe kierunki i wskazówki. Chcą zobrazować tę kwestię, warto przywołać przykład z życia codziennego. Ogólnie wiadomo, że nadrzędną jednostką dla każdego dziecka jest rodzina. Rolę priorytetową odgrywają tutaj rodzice, którzy zajmują się szeroko rozumianym wychowaniem malucha. Oczywisty jest także fakt, iż każdy człowiek inaczej rozumie świat i ludzi, a tym samym indywidualnie interpretuje pojawiające się w rzeczywistości fakty. Chłonne wiedzy i nowych doświadczeń dziecko bacznie obserwuje zachowania rodziców, naśladując je w wielu przypadkach. Jednakże, jak dowodzi wspomniana wcześniej psychologia, przejęte cechy i postawy zostają przez dziecko odpowiednio zmodyfikowane, a tym samym dostosowane do oczekiwań emocjonalnych dziecka. Śmiało można więc stwierdzić, że dzieci interpretują otaczający je świat w sposób indywidualny, aczkolwiek baza wyjściową jest dla nich najbliższe środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny tudzież placówek oświatowo-kulturalnych do których uczęszczają.


| |