Metody diagnostyczne w psychologii klinicznej

Psychologia kliniczna koncentruje się na zaburzeniach zachowania. W szerszym znaczeniu psychologia kliniczna zajmuje się ludźmi znajdującymi się w określonych sytuacjach życiowych. Mogą być to choroby somatyczne, uwięzienie, nie tylko gdy dane osoby mają choroby somatyczne. Psychologia kliniczna zajmuje się diagnozowaniem problemów, jakie ma indywidualny człowiek. Prowadzi też działania terapeutyczne, które mają za zadanie pomóc jednostce. W psychologii używane są cztery główne teorie naukowe: psychoanalityczna, humanistyczno - egzystencjalna, behawioralno - poznawcza. W zależności od teorii używany jest określony system pojęć, proponowane rozwiązania problemów. Diagnoza psychologiczna jest wynikiem badania psychologicznego. Pokazuje jak funkcjonuj dana osoba. Diagnoza jest możliwa do wystawienia po zebraniu informacji o pacjencie. Odbywa się to na postawie analizy wypowiedzi pacjenta, zachowań niewerbalnych, wyglądu, informacji pochodzących od osób z otoczenia pacjenta. Istotny jest trafny wybór narzędzi diagnostycznych, prawidłowe przeprowadzenie badania oraz umiejętność interpretacji zebranych danych, które powinny być odniesione historii życia badanego i jego związków ze środowiskiem. Diagnoza psychologiczna bazuje na relacji psychologa z pacjentem. Od diagnozy zależy wybór rodzaju terapii. Rozmowa i wywiad kliniczny są podstawowymi metodami diagnozy psychologicznej. Źródłem informacji jest nie tylko sama rozmowa, ale również sposób mówienia, ton głosu, postawa, pozycja ciała, gestykulacja, kontakt wzrokowy. Wywiad kliniczny może przybierać formę wywiadu swobodnego, albo strukturalizowanego. Obserwacja psychologiczna jest ważnym elementem każdej diagnozy psychologicznej, to w jaki sposób człowiek reaguje na sytuację badania. Testy psychologiczne są metodą pomiaru ilościowego określonych funkcji psychicznych. Wyróżnia się wiele grup testów: osobowości, inteligencji. Wyniki testów porównuje się z normami. Żeby móc na podstawie testu wysnuć jakieś właściwe wnioski, należy umieć posługiwać się tą metodą, odwołać ją do określonego nurtu psychologicznego. Dokumentacja badań jest materiałem tajnym.


| |