Rola diagnozy w psychologii

Psychologia jest nauką zajmującą się psychiką człowieka. Psychologia bada jak przebiegają zjawiska psychiczne, interakcje między ludźmi. Psychologia zakłada, że ustalenie diagnozy jest integralną częścią procesu zdrowienia pacjenta i pomaga wybrać określone metody, dzięki którym możliwy jest skuteczny dobór metod leczniczych. Diagnoza pokazuje, jak funkcjonuje określona osoba. Służy zebraniu informacji na temat pacjenta, na które składają się wypowiedzi pacjenta, zachowania niewerbalne, wygląd, dane pozyskane od otoczenia. Prawidłowo przeprowadzona diagnoza pozwala na trafny dobór narzędzi diagnostycznych. Zebrane dane są odnoszone do historii życia pacjenta, jego związków ze środowiskiem. Całokształt informacji jest interpretowany w kontekście określonej teorii psychologicznej, co umożliwia wskazanie kluczowych przyczyn zachowań pacjenta. Diagnoza jest podstawowym elementem pracy psychologa z pacjentem. Od niej zależy wybór rodzaju terapii i rozwój pacjenta. Diagnoza może obejmować całą osobowość albo jeden z jej elementów np. hierarchię wartości, myślenie abstrakcyjne. Psycholog nie udostępnia wyników badań osobom trzecim, jedynie innemu psychologowi, lub lekarzowi w celu konsultacji. Sprawny diagnosta już podczas rozmowy widzi bardzo dużo. Treść płynie nie tylko z przekazu słownego, ale również ze sposobu mówienia, postawy, brzmienia głosu, pozycji ciała, stopnia unikania kontaktu wzrokowego. Żeby rozmowa mogła przebiegać poprawnie potrzebne jest uzyskanie dobrego kontaktu z pacjentem. Wywiad kliniczny może mieć różne formy. Może być to wywiad swobodny, który prowadzi się na określony temat. Dostosowany jest do konkretnej osoby. Jednak trudno przeprowadzić dwa identyczne wywiady tego typu, pozyskanych informacji nie da się porównać. Inną formą wywiadu jest wywiad ustruktulizowany. Podczas jego prowadzenia zadaje się ściśle określone pytania. Dzięki uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w czasie trwania innych wywiadów, możliwe jest porównanie materiału pochodzącego z określonych badań. To co bardzo ważne podczas prowadzenia wywiadu to poznanie faktów z życia badanego i towarzyszących im emocji, ocen.


Glutamine Xtra | |