Nieformalne i formalne zadania psychologii klinicznej

Psychologia kliniczna jest związana z definiowaniem stanu zdrowia psychicznego, a także stanów gdy jest ono zakłócone. Psychologia kliniczna bada, jak kształtują się patologie zdrowia psychicznego, jakie czynniki na nie wpływają. Psychologia kliniczna zajmuje się psychoterapią, która służy polepszeniu stanu pacjenta. W szerszym znaczeniu psycholog kliniczny zajmuje się ludźmi, którzy znajdują się w specyficznych sytuacjach życiowych, nie tylko wtedy gdy występują u nich zaburzenia psychiczne. Psycholog kliniczny diagnozuje każdego pacjenta pod względem jego potrzeb psychicznych, wewnętrznych konfliktów. Działania terapeutyczne mają służyć rozwojowi jednostki. W ramach psychologii klinicznej można wyróżnić węższe specjalizacja takie jak: psychologia kliniczna dziecka, człowieka dorosłego, psychologia sądowa i penitencjarna, neuropsychologia, psychologia zdrowia. Psycholog kliniczny pracujący w szpitalu ma za zadanie wykonywanie zadań nieformalnych. Należy do nich lepsze poznanie pacjenta, jego charakteru, emocji, potrzeb, obaw, wątpliwości. Pacjent może być prowadzony przez zespół psychologów. Każdy pacjent ma swoją kartotekę. Lepsze zrozumienie pacjenta, pozwala na bardziej efektywne leczenie z uwzględnieniem większej ilości czynników. Psycholog udziela wsparcia emocjonalnego, przedstawia pacjentowi na czym polega jego choroba, pokazuje realne możliwości wyjścia z sytuacji, które są dostosowane do indywidualnej sytuacji każdego człowieka. W celu postawienia diagnozy przeprowadza się rozmowę z pacjentem i obserwację psychologiczną. Zadania formalne jakie stoją przed psychologiem klinicznym polegają na przeprowadzeniu formalnego badania psychologicznego z wykorzystaniem metod psychologicznych. Niekiedy sprawdza się iloraz inteligencji, określa się osobowość za pomocą psychometrycznego badania, ustala stan emocjonalny. Sprawdza się czy pacjent, nie ma żadnych ograniczeń wynikających z uszkodzeń organicznych. Bardzo ważne jest zachowanie precyzji i prowadzenie dokumentacji. W czasie przebiegu leczenia możliwe jest porównywanie wyników badań.


cieszyn restauracje | wzmacnianie odporności |